Özel Altunkalp Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Hoş Geldiniz...
BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen yönde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendine özgü özellikleri, ilgi, yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır.

Bedensel engelli bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi, yaşam kalitelerinin arttırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğinden hareketle Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programına duyulan ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır.

Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desenlenmesi gerekmektedir.

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, özel eğitim hizmetleri kapsamında destek eğitim kurumlarına devam eden bedensel (spastik ve ortopedik) yetersizliği olan bireylerin verilen özel eğitim hizmetinden etkili bir biçimde ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ülkemizde bedensel yetersizliği olan bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu programın hazırlanmasında 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 3793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, [YeniGün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi]

PROGRAMIN DÜZEYİ

Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

  1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
  2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,
  3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
  4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
  5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
  6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
  7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,
  8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
  9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,
  10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

PROGRAMIN YAPISI

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, [YeniGün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi]

Modüller ve Süreleri

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, aşağıda belirtilen modüllerden oluşmaktadır.

MODÜLÜN ADI SÜRESİ

KABA MOTOR BECERİLER

Sırtüstü * 140 ders saati

Yüzüstü * 140 ders saati

Destekli Oturma ** 90 ders saati

Desteksiz Oturma 320 ders saati

Emekleme * 120 ders saati

Dizüstü * 120 ders saati

Ayakta Durma * 160 ders saati

Destekli Yürüme * 160 ders saati

Desteksiz Yürüme 240 ders saati

Merdiven İnip-Çıkma * 100 ders saati

İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler * 100 ders saati

İNCE MOTOR BECERİLER

Çizim Becerileri 160 ders saati

Tutma ve Bırakma 160 ders saati

El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu 160 ders saati

Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı) 160 ders saati

Taktil Sistem (Dokunma) 160 ders saati

Görsel Algılama 160 ders saati

Vestibuler Sistem (Denge) ***

Özel Altunkalp Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım & Uygulama : Ezop Web Tasarım